Rozcestník

Historie

Něco z dějin knihovnictví ve Šlapanicích........

Historie knihovnictví ve Šlapanicích se datuje k roku 1869, kdy byla tehdejším nadučitelem p.Svobodou založena školní knihovna. V roce 1873 vznikl čtenářsko-zábavní klub s vlastní knihovnou, která čítala k roku 1903 na 500 svazků. Kromě četby knih a časopisů, převážně českých, pořádal spolek přednášky, zábavy, divadla a výlety. Zanikl roku 1914. V roce 1893 vznikla sokolská knihovna, roku 1895 byla založena spolková knihovna Občanské besedy Svatopluk a v roce 1898 byla vytvořena proletářská čítárna Spolku dělnictva textilního.

Svoje knihovny měly i další spolky a ve Šlapanicích existovaly také 3 veřejné čítárny. Do roku 1954 postupně některé knihovny zanikly a jejich fondy převzala obecní knihovna, dnes Městská knihovna Šlapanice.

Obecní knihovna byla založena roku 1889 z popudu starosty Václava Zemana. Takzvaná knihovna pro lid se nacházela v dnešní budově pohostinství Radnice. V roce 1895 obsahovala celkem 150 svazků, jejichž počet postupně narůstal: rok 1935 - 1190 svazků, rok 1947 - 1828 svazků, rok 1958 - 4690 svazků.

Od 50. do 90. let 20. století se knihovna nacházela v sídle bývalé orlovny. Roku 1963 byla profesionalizována. V roce 1997 se přestěhovala do nové budovy v centru města. Součástí knihovny je pobočka v Bedřichovicích.

Uživatelům jsou k dispozici služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na internet.

V roce 1997 byl v knihovně zprovozněn automatizovaný knihovnický systém. V roce 2003 proběhla jeho modernizace programem Clavius a od podzimu 2005 byl výpůjční provoz plně automatizován.

V současné době má knihovna 22 000 svazků knih a odebírá 51 titulů časopisů, převážně periodik.

V posledních letech se knihovna stala místem pro nejrůznější besedy, literární, divadelní, společenské a hudební akce pro děti i dospělé.

Knihovna pracuje s dětskými návštěvníky pravidelně, pro jednotlivé třídy základní školy jsou připravovány zajímavé besedy a soutěže.


Top